Reklamační podmínky

Kupující prohlašuje, že se seznámil se stavem zboží, toto si řádně prohlédl a neshledal na něm žádných zjevných vad. V případě dodání zboží prostřednictvím přepravce je kupující povinen uskutečnit kontrolu kvality a úplnosti dodávky sjednaného zboží nejpozději do 3 dnů po doručení zboží a případné zjištěné závady v této lhůtě písemně oznámit prodávajícímu. V písemném oznámení o zjištěných vadách uvede kupující zejména druh vady, rozsah vady, okolnosti, za nichž byly vady zjištěny, včetně případné odpovědnosti třetích osob, jakož i označení uplatněného nároku vůči prodávajícímu. Odpovědnost za škodu nebo náhodnou zkázu přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem převzetí zboží od prodávajícího.
Záruční doba na jednotlivé komponenty je 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet od okamžiku dodání zboží. Další podmínky uplatnění vad a reklamací se řídí reklamačním řádem prodávajícího.
Záruka se nevztahuje na opotřebení výrobku způsobené jeho obvyklým užíváním, tedy běžným opotřebením. Záruka se nevztahuje na závady způsobené neodborným zacházením, instalací nebo obsluhou, poškozením při přepravě (náhrada škody se uplatňuje u přepravce), používáním zboží v podmínkách jiných než jsou určeny v dodaném návodu k obsluze (např. extrémní teplota, vlhkost, prašnost atd. u produktů, které k tomu nejsou určeny), připojením na elektrickou síť neodpovídající příslušným normám ČSN nebo způsobené přírodními živly.

Pro urychlení reklamačního řízení požadujeme kopii faktury nebo dodacího listu a přesný popis závady.


Záruka zaniká v případě, jsou-li škody způsobeny v závislosti na jednání kupujícího, zejména jeho nesprávným či nevhodným používáním, neodbornou manipulací nebo zásahy typu neodborné opravy a udržování zboží apod.

Reklamované zboží určené k výměně musí být vráceno v neporušeném stavu, kompletní včetně veškerého příslušenství. Reklamace se vyřizují v našich obchodních prostorách na adrese Korunní 1310/56, Praha 2 v rámci otevírací doby.

 

Biometrie s.r.o.
Na Pankráci 332/14
tel.: 734 437 890 biometrie@biometrie.cz
tel.: 733 611 909 servis@biometrie.cz
IČO: 28957512

Technický support


tel.: 733 611 909 servis@biometrie.cz