Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Biometrie s.r.o. (dále jen „prodávající“)
 

I. Úvodní ustanovení
 
1.1. Zákazníkem společnosti Biometrie s.r.o. se může stát fyzická nebo právnická osoba podnikající v oboru elektro, slaboproudých, informačních nebo bezpečnostních technologiích s platným živnostenským oprávněním (dále jen „kupující“).
 
1.2. Tyto všeobecné obchodní podmínky prodávajícího popisují běžnou obchodní spolupráci mezi prodávajícím a kupujícím a aplikují se na všechny vztahy mezi prodávajícím a kupujícím, ve kterých na ně bylo smluvními stranami odkázáno. Případná písemná, oběma smluvními stranami podepsaná, smluvní ujednání se mohou od jednotlivých ustanovení všeobecných obchodních podmínek odchýlit s tím, že toto se nedotýká platnosti a účinnosti ostatních ujednání těchto všeobecných obchodních podmínek.
 
1.3. V závislosti na změně příslušných právních norem, jakož i obchodní politice společnosti prodávajícího, si prodávající vyhrazuje právo všeobecné obchodní podmínky měnit. Tuto změnu a její účinnost společnost vyhlásí nejpozději dnem účinnosti na internetových stránkách www.biometrie.cz.
 
II. Uzavření kupní smlouvy
 
2.1. Prodej zboží prodávajícím kupujícímu je realizován na základě uzavřené kupní smlouvy, která je mezi stranami uzavřena prodávajícím učiněným závazným potvrzením objednávky. Za závazné se považuje potvrzení e-mailové nebo faxové, a to takové, které je realizováno po předchozím odeslání elektronické nebo faxové objednávky kupujícího (potvrzení o přijetí objednávky do systému není potvrzení objednávky). Potvrzení objednávky provádí prodávající zpravidla po ověření dostupnosti a termínu dodání požadovaného zboží. Od okamžiku uzavření kupní smlouvy jsou podmínky sjednané v kupní smlouvě závazné, nebude-li mezi stranami dohodnuto něco jiného. V případě prodeje zboží v provozovně prodávajícího je kupní smlouva uzavřena převzetím a zaplacením zboží v provozovně.
 
2.2. Storno objednávky ze strany kupujícího
Kupující má právo stornovat objednávku bez udání důvodu kdykoli do uzavření kupní smlouvy. Po uzavření kupní smlouvy mohou obě strany od kupní smlouvy odstoupit pouze za podmínek stanovených zákonem či uvedených v těchto podmínkách či v kupní smlouvě.
 
 

III. Slevy
 
3.1. Na základě odevzdané kopie živnostenského oprávnění a výpisu z obchodního rejstříku (u právnických osob) nabízíme firmám podnikajícím v oboru elektro, elektromontážních, slaboproudých, informačních nebo bezpečnostních technologiích s platným živnostenským oprávněním (dále jen „kupující“) již od prvního odběru obvyklé dealerské slevy z maloobchodních cen.
3.2. Pro zákazníky nakupující pravidelně nebo ve větším množství nabízíme vypracování individuální dealerské nabídky s lukrativními rabaty - v případě potřeby kontaktujte prosím naše obchodní oddělení.
3.3. Mimořádnou jednorázovou slevu můžete rovněž obdržet nebo dohodnout s naším obchodním zástupcem např. v případě nadbytečných zásob zboží, nebo je-li účastníkem širšího výběrového řízení, a i za jiných mimořádných okolností.
 

IV. Platební podmínky
 
4.1. Sjednaná kupní cena je bez daně z přidané hodnoty.
 
4.2. Byla-Ii smluvena nebo určena zálohová platba na kupní cenu a kupující zálohu včas neuhradil, není prodávající v prodlení s dodáním zboží s tím, že o dobu po kterou byl kupující v prodlení, se prodlužuje termín pro dodání zboží.
 
4.3. Uhrazení celé kupní ceny může být provedeno osobně na provozovně prodávajícího, dobírkou v místě předání zboží (skrze smluvní spediční společnost) nebo bankovním převodem a to tak, že na účet prodávajícího musí být připsána plná cena zboží po odečtení bankovních a jiných poplatků.
 
4.4. Veškeré platby prostřednictvím bankovního účtu se podle této smlouvy považují za splněné dnem, ve kterém byla poskytnutá úhrada připsána na bankovní účet prodávajícího.
 
4.5. Pro případ prodlení kupujícího s úhradou kterékoliv platby podle této smlouvy je kupující povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky denně za každý 1. - 30. započatý den prodlení a ve výši 0,25 % z dlužné částky denně za každý další den, počínaje 31. dnem prodlení. Nárok prodávajícího na náhradu způsobené škody není smluvní pokutou dotčen a to ani v části přesahující výši smluvní pokuty.
 
 
V. Dodací podmínky
 
5.1. V případě dodání zboží prostřednictvím přepravce se považuje den předání zboží přepravci za den dodání zboží.
 
5.2. Náklady za přepravné a balné nejsou součástí kupní ceny a budou fakturovány kupujícímu společně s kupní cenou.
 
5.3. U zpoždění dodávek nebo výkonů na základě vyšší moci nebo podobných událostí (obzvláště v případě stávek, výluk, ohně, záplav, nepřátelských akcí atd.) bude časový plán pro provádění závazků vyplývajících z této dohody prodloužen o dobu odpovídající době, během které vyšší moc ovlivnila plnění závazků daných touto smlouvou.
 
5.4. Kupující je povinen zaplatit kupní cenu a převzít zboží dle podmínek sjednaných v kupní smlouvě. V případě nepřevzetí zásilky zboží ze strany kupujícího nezaniká povinnost kupujícího zaplatit kupní cenu za zboží. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05% z kupní ceny zboží, s jehož převzetím je v prodlení, za každý den prodlení. Právo náhrady škody tím není dotčeno, a to ani ve výši přesahující smluvní pokutu.
 
5.5. Pro případ prodlení prodávajícího s dodáním zboží je prodávající povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky denně za každý 1. - 30. započatý den prodlení a ve výši 0,25 % z dlužné částky denně za každý další den, počínaje 31. dnem prodlení. Nárok kupujícího na náhradu způsobené škody není smluvní pokutou dotčen a to ani v části přesahující výši smluvní pokuty.
 
    
VI. Výhrada vlastnictví
 
6.1. Vlastnictví ke zboží přejde na kupujícího teprve zaplacením celé kupní ceny.
 
 
VII. Odpovědnost za vady
 
7.1. Kupující prohlašuje, že se seznámil se stavem zboží, toto si řádně prohlédl a neshledal na něm žádných zjevných vad. V případě dodání zboží prostřednictvím přepravce je kupující povinen uskutečnit kontrolu kvality a úplnosti dodávky sjednaného zboží nejpozději do 3 dnů po doručení zboží a případné zjištěné závady v této lhůtě písemně oznámit prodávajícímu. V písemném oznámení o zjištěných vadách uvede kupující zejména druh vady, rozsah vady, okolnosti, za nichž byly vady zjištěny, včetně případné odpovědnosti třetích osob, jakož i označení uplatněného nároku vůči prodávajícímu. Odpovědnost za škodu nebo náhodnou zkázu přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem převzetí zboží od prodávajícího.
 

7.2. Záruční doba na jednotlivé komponenty je 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet od okamžiku dodání zboží. Další podmínky uplatnění vad a reklamací se řídí reklamačním řádem prodávajícího.
 

7.3. Záruka se nevztahuje na opotřebení výrobku způsobené jeho obvyklým užíváním, tedy běžným opotřebením. Záruka se nevztahuje na závady způsobené neodborným zacházením, instalací nebo obsluhou, poškozením při přepravě (náhrada škody se uplatňuje u přepravce), používáním zboží v podmínkách jiných než jsou určeny v dodaném návodu k obsluze (např. extrémní teplota, vlhkost, prašnost atd. u produktů, které k tomu nejsou určeny), připojením na elektrickou síť neodpovídající příslušným normám ČSN nebo způsobené přírodními živly.
Pro urychlení reklamačního řízení požadujeme kopii faktury nebo dodacího listu a přesný popis závady.
 

 

7.4. Záruka zaniká v případě, jsou-li škody způsobeny v závislosti na jednání kupujícího, zejména jeho nesprávným či nevhodným používáním, neodbornou manipulací nebo zásahy typu neodborné opravy a udržování zboží apod.
 

 

7.5. Reklamované zboží určené k výměně musí být vráceno v neporušeném stavu, kompletní včetně veškerého příslušenství. Reklamace se vyřizují v našich obchodních prostorách na adrese Korunní 1310/56, Praha 2 v rámci otevírací doby.
 
   
VIII. Odstoupení od smlouvy
 
8.1. Před okamžikem přechodu odpovědnosti za škodu z prodávajícího na kupujícího (čl. 5.1. všeobecných obchodních podmínek) je kupující na základě písemného oznámení oprávněn odstoupit od smlouvy zaplacením odstupného. Výše odstupného činí 5 % ze sjednané kupní ceny. Odstoupení je účinné zaplacením odstupného. V případě, že byla kupujícím zaplacena záloha, je tato záloha považována doručením odstoupení za odstupné podle tohoto článku Všeobecných obchodních podmínek a odstoupení od smlouvy je v tom případě účinné jeho doručením prodávajícímu.
 
8.2. Smluvní strany jsou oprávněny od smlouvy odstoupit pro podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou nebo pro její opakované méně závažné porušování s tím, že druhá smluvní strana byla již na takovéto méně závažné porušení smlouvy upozorněna a vyzvána k řádnému plnění smlouvy a odstranění případného vadného stavu. Tím není dotčeno právo kupujícího dle článku 6.1.
 
8.3. Za podstatné porušení smlouvy ze strany kupujícího se považuje zejména neposkytnutí věcí, podkladů, informací či součinnosti, které jsou zapotřebí pro splnění závazku prodávajícího, stejně tak jako neuhrazení plateb podle smlouvy, zejména neposkytnutí sjednané zálohy. Za podstatné porušení smlouvy ze strany prodávajícího se považuje závažné prodlení s dodáním zboží, kdy prodávající nedodá zboží kupujícímu ani bez; zbytečného odkladu po jeho dodatečné písemné výzvě.
 
8.4. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího
Prodávající má právo od kupní smlouvy odstoupit v případě, že zboží, jehož dodávka byla předmětem kupní smlouvy, se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu (nejpozději však do 10 pracovních dnů).
 
8.5. V ostatních tímto článkem neupravených věcech platí obecná ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek.
 
 
IX. Bezpečnost a ochrana informací
Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání). Osobní údaje, které jsou poskytnuty kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.
 

 

 

X. Otevírací doba
 

Showroom na adrese Korunní 1310/56, Praha 2:
Po - Pá:   9:00 – 17:00
Objednávky přes internetový obchod na adrese www.biometrie.cz
24h denně, 7 dní v týdnu
Příjem objednávek pro expedici v následujícím pracovním dni po ČR:
do 18:00h


 

 

 XI. Ustanovení přechodná a závěrečná
V případě, že písemné právní úkony budou mezi smluvními stranami zasílány prostřednictvím pošty, pak se zásilka s takovým úkonem považuje za doručenou nejpozději pátým dnem po jejím uložení na poště, byla-li adresována na adresu uvedenou u stran v záhlaví této smlouvy nebo na jinou, kterou strana druhé straně oznámila před předáním zásilky s právním úkonem k poštovní přepravě, a v případě právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku na adresu sídla strany zapsanou v obchodním rejstříku ke dni předání zásilky s písemným právním úkonem poštovní přepravě.
 
 
Platnost od 1. 9. 2009

 

Biometrie s.r.o.
Na Pankráci 332/14
tel.: 734 437 890 biometrie@biometrie.cz
tel.: 733 611 909 servis@biometrie.cz
IČO: 28957512

Technický support


tel.: 733 611 909 servis@biometrie.cz